Huishoudelijk Reglement

TIOS
TIOS (Tennis Is Ons Streven) is opgericht op 21 september 1970. TIOS is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB www.knltb.nl).
Het verenigingsjaar van TIOS is gelijk aan het kalenderjaar.

TIOS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 420271011. Het postadres is postbus 80, 4254 ZH Sleeuwijk. De website van TIOS is: www.tvtios.nl .


LIDMAATSCHAP
De vereniging kent 2 lidmaatschappen: jeugd- en seniorleden.  Voor de Jeugd zijn er 2 soorten lidmaatschappen mogelijk: Het Alles-in-1 Toppakket of het Alles-in-1 Basispakket. 
Jeugdlid ben je t/m 17 jaar. Hierbij geldt dat een lid senior wordt in het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt. Na betaling van het lidmaatschap geld wordt de KNLTB ledenpas uitgereikt. Bij bezoek aan het tennispark en deelname aan toernooien en/of competitie moet men deze pas bij zich hebben. Met de spelerspas kan een baan en speeltijd worden gereserveerd op het afhangbord.


Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt automatisch aan het eind van een kalenderjaar verlengd voor het volgende kalenderjaar. Eventuele opzeggingen dienen voor 31 december bij de ledenadministrateur binnen te zijn. Dit kan door middel van het zenden van een e-mail naar [email protected] Er is contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.


CONTRIBUTIE
De jaarlijkse contributies voor de diverse abonnementsvormen worden door het Bestuur vastgesteld. De actuele contributies zijn te vinden op www.tvtios.nl.

Betaling van de contributie geschiedt nadat het lid een (digitale) nota heeft ontvangen, waarin de betalingstermijn is vermeld. Bij het niet betalen van de contributie zal een incassobureau worden ingeschakeld. Ook kan het bestuur de ledenvergadering voorstellen de wanbetaler als lid te royeren.


Nieuwe leden
Voor senioren geldt: Wordt men lid tijdens het jaar dan wordt de contributie naar rato betaald volgens het onderstaande schema:

Lid worden in:

Percentage van de contributie

Januari, februari, maart

100%

April, mei, juni

90%

Juli, augustus, september

60%

Oktober, november, december

30%

Voor Jeugdleden geldt dat de contributie is gebaseerd op een maandtermijn. Bij instroom gedurende het jaar betaalt een nieuw lid derhalve een maandbedrag vanaf de maand van instroom.


Geblesseerde leden
Leden, die op medisch advies een volledig kalenderjaar niet mogen/kunnen tennissen krijgen reductie op de contributie. Zij behoeven slechts € 36 te betalen (dit bedrag kan door het Bestuur worden gewijzigd). Dat betekent wel dat dan het gehele kalenderjaar niet getennist mag worden. Wil men dat toch, dan dient alsnog het restant van de contributie betaald te worden. 


Tennispark
Het tennispark van TIOS bevindt zich aan de Griendweg 19 te Sleeuwijk. Het clubhuis is telefonisch bereikbaar onder nummer 0183-302713. Het park heeft 6 verlichte kunstgrasbanen, een oefenmuur, een clubhuis en twee terrassen. Het betreden van het park en het bespelen van de banen is geheel voor eigen risico.


Parkeren
Er is parkeergelegenheid voor auto’s in de daartoe bestemde vakken bij de ingang van het tennispark of bij het zwembad. In verband met de eventuele bereikbaarheid van ambulance, brandweer e.d. mag u uw auto niet voor het toegangshek plaatsen.


Fietsenstalling
Een ruime fietsenstalling bevindt zich binnen het hek. Wel moet het looppad naar het clubhuis en de terrassen worden vrijgehouden.


Verlichting
Dankzij het kunstlicht is het mogelijk iedere avond behalve op zondag tot 23.00 uur te spelen. De verlichting kan worden ingeschakeld in de kast in de gang van het clubgebouw naast de kantine deur. Op de deur van de kast staat een instructie hoe het licht ingeschakeld moet worden. Het is belangrijk dat deze instructie opgevolgd wordt om het vroegtijdig doorbranden van de lampen te voorkomen.


Toegang toiletten en lichtinstallatie
Als het clubgebouw gesloten is, kunt u zich toegang verschaffen tot bovengenoemde ruimtes met uw KNLTB-pas in de kaartlezer van de toegangsdeur.


Reserveren van banen en speeltijd (Digitaal afhangsysteem)
In de hal van het clubgebouw hangt het digitale afhangscherm. Op dit scherm zijn de baannummers en speelperioden aangegeven. Met de KNLTB lidmaatschapspas kan men voor een single 45 minuten speeltijd reserveren en voor een dubbel 60 minuten voor een bepaalde baan. Het gebruik van de banen wordt gereglementeerd d.m.v. het banenreglement (zie website).


Houdt het park schoon
Maak gebruik van de aanwezige afvalbakken, vooral voor kauwgom en peuken. Breng kopjes, glaswerk, flessen, etc. terug naar de bar. Daarmee houdt u het park mooi en schoon. Plastic flesjes a.u.b in de daarvoor bestemde bakken plaatsen.


E.H.B.O.-trommel
Deze bevindt zich in de kantine, links onder de bar. Hij is alleen beschikbaar tijdens de openingsuren van de kantine.


A.E.D.
In de hal hangt een A.E.D. (defibrillator). Het is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. Een aantal leden heeft een cursus ‘reanimeren’ gevolgd en is in staat dit toestel te hanteren.


Gebruik van de banen
De kunstgrasbanen zijn het gehele jaar bespeelbaar. Indien er (weers)omstandigheden zijn waardoor het bespelen van de banen niet verantwoord is, dan zal dit worden aangegeven door het plaatsen van een bord met de tekst:


“De Banen zijn gesloten”.
Het niet bespeelbaar zijn van de banen wordt ook op www.tvtios.nl vermeld. Op de website en op het afhangbord wordt aangegeven wanneer en welke banen zijn gereserveerd voor tennislessen, KNLTB-competities, clubcompetities, activiteiten, enz. Op de donderdagavond vanaf 20.15 uur is een deel van het park gereserveerd voor de “hutselavond”.

Tenniskleding
Het dragen van tennis- c.q. sportkleding en voor kunstgras geëigende tennisschoenen is verplicht. Gebruik schoeisel dat geschikt is voor het bespelen van kunstgrasbanen. Voor spelen van tenniswedstrijden in KNLTB verband geldt er een additioneel kledingvoorschrift (zie www.knltb.nl).


Bardienst
Het draaien van bardiensten door de leden is als volgt gereglementeerd:

  • In principe draait elk seniorlid van 18 jaar en ouder bardienst.
  • Het is niet toegestaan de dienst aan een niet-lid of juniorlid over te dragen.
  • Het is niet toegestaan alcoholische dranken te schenken aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • De bardiensten worden bekend gemaakt op de website.
  • Een lid dat voor aanvang van het verenigingsjaar te kennen geeft geen bardienst te willen draaien, betaalt een afkoopsom. Het bedrag van de afkoopsom bedraagt voor het verenigingsjaar 2019 € 70 en kan door het Bestuur worden aangepast.
  • Een lid dat verzuimt bardienst te draaien en niet voor een vervanger heeft gezorgd, krijgt een boete per niet gedraaide bardienst. Het bedrag van de boete bedraagt voor het verenigingsjaar 2019 € 50 en kan door het Bestuur worden aangepast.
  • Wanneer een lid in de loop van het verenigingsjaar de bardienst wenst af te kopen, dienen reeds ingeplande diensten altijd te worden gedraaid. Vervolgens is voor het resterende jaar afkoop mogelijk. Het bedrag van de resterende afkoopsom bedraagt voor het verenigingsjaar 2019 € 40 en kan door het Bestuur worden aangepast.
  • Vanaf het jaar dat een lid 70 jaar wordt, is het draaien van bardiensten geen verplichting meer.


Betaling van consumpties
Alle consumpties dienen direct te worden afgerekend.
Betaling van consumpties is mogelijk via de pinautomaat (contactloos) en met de KNLTB-Pas.
Voor het betalen met de KNLTB-pas moet deze eerst door de leden zelf geactiveerd worden via de website Mijn Knip Online. Een lid wat hier van gebruik wil maken, krijgt dan een eigen rekening die gekoppeld is aan de eigen KNLTB-pas. De penningmeester informeert nieuwe leden over de mogelijkheden van Mijn Knip Online. Bij de beëindiging van het lidmaatschap is het mogelijk om het saldo terug te vragen bij de penningmeester. Het retourbedrag wordt dan op de rekening gestort.
 

Sluitingstijd
Aangezien het tennispark omzoomd is door woningen, moet om geluidsoverlast en klachten te voorkomen, de sluitingstijd van 23.00 uur strikt worden nageleefd. De kantinecaptain van de week is verantwoordelijk voor het aanhouden van de sluitingstijd.Voor speciale festiviteiten zal vergunning worden aangevraagd voor verruiming van de sluitingstijd.


TennisTraining
De trainingen bij TIOS worden gegeven door een tennisschool, waarmee het Bestuur namens de vereniging een contract afsluit voor in beginsel een jaar. Het contract met de tennisschool wordt jaarlijks geëvalueerd door het Bestuur.


TennisTraining voor Senioren
Om aan de trainingen deel te kunnen nemen, moet u lid zijn van TIOS. Een uitzondering hierop voor senioren, betreft de lessen in het kader van "Maak Kennis met Tennis". U kunt zich opgeven voor de lessen via de website van de tennisschool.
De betalingen lopen ook via de tennisschool, tenzij anders wordt bepaald.


Maak Kennis met Tennis (MKMT) voor Senioren
In samenwerking met de tennisschool, hebben wij voor volwassenen die interesse hebben in de tennissport een kennismakingsactie: Maak Kennis met Tennis (MKMT). De samenstelling en de kosten van het lespakket MKMT zijn te vinden op de website van de tennisschool. 


Een ieder mag 1 keer deelnemen aan MKMT.
Het basisprincipe van MKMT is, dat er geen contributie wordt betaald, terwijl de cursist tijdens deze periode vrij gebruik mag maken van de tennisbanen.
Om het gratis lidmaatschap te verkrijgen, moet de cursist zich aanmelden als lid van TV TIOS.
Als de cursist na afloop van MKMT besluit door te gaan met de lessen c.q. tennis, gaat hij/zij lidmaatschap betalen en wordt een senior-lid vanaf dat moment ook ingedeeld voor bardiensten.


Tennislessen Jeugd
Voor de Jeugd zijn tennislessen inbegrepen in het Top Alles-in-1 Pakket. Indien een jeugdlid geen lessen wil volgen, dan kan het lid kiezen voor het Basis Alles-in-1-Pakket.
Om aan de trainingen deel te kunnen nemen, moet je lid zijn van TIOS.  De specificaties en tarieven voor de Pakketten worden jaarlijks vastgesteld door het Bestuur en worden vermeld op www.tvtios.nl.
De betalingen lopen via TV TIOS, tenzij anders bepaald. 


KNLTB competities
Elk jaar zijn er spelers van TIOS actief in de verschillende KNLTB competities die op het park worden gespeeld. In zowel het voorjaar als het najaar worden er landelijke- en districtscompetities gespeeld voor zowel junioren als senioren.

Leden, die aan de competitie willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij de technische commissie (senioren) of de jeugdcommissie (pupillen/junioren) via de daartoe beschikbaar gestelde inschrijfmogelijkheden.


Hutselen
Elke donderdagavond wordt er “gehutseld”. Op deze avond spelen de ervaren en minder
ervaren spelers met en tegen elkaar. De indeling gebeurt door middel van het hutselen van de pasjes. Juist voor nieuwe leden en MKMT- leden een prima gelegenheid om de vereniging en medeleden beter te leren kennen.

In het kader van ledenwerving is het toegestaan om maximaal 2 keer per potentieel lid, gratis mee te
doen aan de hutselavond. Voor deze deelname gelden de introducee-kosten         (vanaf 2021 € 5,00 per keer met een maximum van 4 keer per jaar, zie baanreglement) niet.


Winteractiviteiten
Tijdens de wintermaanden is er een interne wintercompetitie. Wanneer er tijdens de winter ook andere activiteiten worden georganiseerd, dan worden deze bekend gemaakt in de Nieuwsbrief en op de website.


JEUGD
TIOS beschikt over een Jeugdcommissie die verscheidene activiteiten organiseert voor de jeugdleden gedurende het jaar. Alle activiteiten voor de Jeugd zijn te vinden op de website.


TIOS open
Elk jaar in juni organiseert de verenging een open toernooi, dat toegankelijk is voor alle leden die lid zijn van de KNLTB. Dit toernooi geniet een uitstekende reputatie in de regio en trekt vele tennissers van andere verenigingen en hun supporters.


Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen worden jaarlijks georganiseerd door de Technische commissie. De specifieke data worden onder andere bekend gemaakt op de website.


Informeren van de leden
De leden worden geïnformeerd over evenementen en allerlei nieuws over de vereniging via de KNLTB Club App, de website en/of via een persoonlijk mailbericht. Elk lid ontvangt informatie op het mailadres wat bekend is bij de ledenadministratie. Leden worden verzocht om relevante nieuwsfeiten door te geven aan de redactiecommissie.


Sponsoring
Net zoals elke andere sportvereniging kan TIOS niet bestaan zonder sponsors.
De sponsormogelijkheden zijn divers, zoals het gebruik van reclameborden of vermelding op de website. De tarieven voor sponsoring worden voorgesteld door de sponsorcommissie en vastgesteld door het Bestuur. De tarieven zijn op te vragen bij de sponsorcommissie en worden vermeld op de website.

Statuten
Bent u geïnteresseerd in de statuten van de vereniging, dan kunt u deze vinden op onze website.